Uitsluitend Escar-go van ECOstyle gebruiken tegen slakken

Bij de chemische bestrijding van naaktslakken is op onze biologische moestuin uitsluitend het gebruik van de slakkenkorrels Escar-go van ECOstyle toegestaan. En dan uiteraard alleen in de voorgeschreven dosering van 2,5 gram per m2, of 5 gram per m2 bij een zware aantasting.

De korrels zijn o.a. bij Vreeken te koop, in een verpakking van 200 gram, 500 gram en 1000 gram, voor resp. 5,95 euro, 9,95 euro en 13,95 euro. Bij Hornbach in Alblasserdam zijn ze nog iets goedkoper.

Met de kleinste verpakking kun je dus je tuintje van 10m2 vijf tot acht keer behandelen.

Een tip van de fabrikant: strooi zuinig en regelmatig tussen de planten, niet in hoopjes. Als de korrels opgegeten zijn herhaal je de strooibeurt als er nog slakken zijn.

Meer informatie van de fabrikant ECOstyle

Slakkenpraat

Slakken worden 's avonds en bij vochtig weer actief; de meeste tijd leven zij in een schuilplaats onder het oppervlak of tussen de beplanting. Ruim daarom alle objecten (stenen, plastic zakken, grote bladeren etc.) op, en verwijder onkruid en graspollen in en rondom je tuin.
Een andere tip: geef de planten zo nodig alleen in de ochtend water. Doe je dit in de avond, dan activeer je de slakken.

Slakken vermeerderen zich in het voorjaar en in het najaar; hoe beter we de slakken nu bestrijden, des te minder zullen zij zich in het najaar voortplanten om vervolgens een plaag te veroorzaken in het komende seizoen.

En tenslotte: de bestrijding is alleen effectief als alle tuinders hier aan meewerken door hun tuintje en de ruimte er om heen zo kaal mogelijk te houden. Geen overtollig onkruid en gras, geen extra schuilplaatsen voor de slakken.


Toegang tijdelijk afgesloten na blikseminslag

Update dinsdag 29 mei:

Oude populier bij het toegangshek wordt gerooid na blikseminslag

Woensdag 30 mei zal de door bliksem getroffen boom gerooid worden in opdracht van de gemeentelijke dienst Stadsbeheer omdat zo'n zware beschadiging van een oude populier tot gevolg kan hebben dat de boom op een later tijdstip knapt.

Blikseminslag
Zondagmiddag 27 mei is een boom bij het hek van de tuin getroffen door de bliksem. Daar hebben we Stadsbeheer voor benaderd en die heeft de situatie bekeken en het pad afgesloten.
Wij zagen zondag al dat een zware zijtak beschadigd is, en kennelijk lopen voorbijgangers volgens de opzichter van Stadsbeheer daardoor een risico.


In afwachting van de verdere maatregelen is het pad naar de tuin door Stadsbeheer afgesloten -  dus even niet tuinieren.

Na woensdag is de tuin weer toegankelijk, zodat we op zaterdag 2 juni de klusochtend kunnen organiseren.

het bestuur


 

Wat een leuke klusochtend op 14 april

Een mooie dag, droog, niet te warm, en allemaal enthousiaste tuinders!

De bloembakken zijn geplaatst en met aarde gevuld; nog even wachten op iets hogere temperaturen voor we de bakken inzaaien en beplanten.

 

 

Tussendoor zijn ook enkele afgedekte tuintjes ontdaan van hun dekzeil, is de grond daar losgewoeld en is door kinderhanden een variëteit aan groenbemester gestrooid.

 

Andere tuinders hebben de fruitboompjes en bessenstruiken vrij gemaakt van het tierende onkruid.

 

 

 

 

 

 

 

Bij elkaar is de tuin flink opgeknapt en ziet die er weer heel wat verzorgder uit. Dat allemaal in een heel gezellige sfeer, met een heerlijke lunch als besluit. Dank allemaal!


Beknopt verslag van ALV 15 maart 2018
Na een boeiende presentatie over duurzaam tuinieren in het Voedselbos hebben de aanwezigen het verslag van de vorige ledenvergadering, het jaarverslag en het financieel jaarverslag goedgekeurd.

En verder:
 • De jaarlijkse bijdrage voor het volgende seizoen is gehandhaafd op 25 euro per jaar.
 • Frietzen van Egmond heeft zich aangemeld voor de kascontrolecommissie.
 • Er was geen aanmelding voor de vacature in het bestuur, als opvolgster van (en met dank aan) Trudie van Wattum.
 • Op de zaterdagen 14 april, 2 juni, 25 augustus en 6 oktober zijn de klusochtenden gepland. Brorda Eekma en Frietzen van Egmond zullen Henny Groenewoudt om de beurt helpen bij de voorbereidingen van de gezamenlijke lunches.
 • Voor de werving van nieuwe leden is aan de tuinders gevraagd om de flyer van de vereniging te downloaden, af te drukken en op in het oog lopende plekken op te hangen.
 • Een aantal bloembakken zal gevuld worden met plantjes van puntpaprika's en kruidenplanten voor algemeen gebruik.
 • Het slot van het hek hapert bij tijd en wijle. Of het gaat om een defect of om vervuiling is nog niet duidelijk. Het bestuur zoekt naar een oplossing.
 • Oproep aan alle tuinders: maak het gereedschap na gebruik even schoon voor je het terug zet.

Klusochtenden 2018 vastgesteld

Op de ledenvergadering van 15 maart is o.a. besloten om dit seizoen 4 klusochtenden te houden. Steeds op zaterdagochtenden, van 9.30 uur tot 12.30 uur. Hierna kunnen we steeds genieten van een gezamenlijke lunch.

De data: 14 april, 2 juni, 25 augustus en 6 oktober.


Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering donderdag 15 maart 2018, 19u30 in de Open Hof


Alle leden zijn van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering op donderdag 15 maart in de Open Hof aan de Herschelstraat; start 19.30 uur
We beginnen met een presentatie van één van de organisatoren van het Voedselbos in Dordrecht; meer informatie hierover is te vinden op de website http://www.stichtingbuitenzinnig.nl/wat-doen-wij/

Daarna werken we de agenda van de Algemene Ledenvergadering af.

 1. Opening en vaststelling agenda.

 2. Vaststelling verslag vorige ledenvergadering 13 april 2017. ( download pdf)

 3. Vaststelling jaarverslag( download pdf )

 4. Vaststelling financieel verslag en hoogte eigen bijdrage voor seizoen 2019 – 2020. ( download pdf)
  Het bestuur stelt voor de jaarlijkse bijdrage te handhaven op € 25.-

 5. Ledenwerving, o.a. door inzet sociale media. De vereniging heeft dringend nieuwe leden nodig. Wie wil zich daar samen met het bestuur voor inzetten?

 6. Aanscherping wet op de privacy: welke gegevens van de leden slaan we op en wie heeft daar inzage in? Toelichting: Volgens de nieuwe privacyregels moet elke organisatie duidelijkheid geven over de opslag van persoonlijke gegevens en wat daar mee gebeurt. Onder de persoonlijke gegevens vallen ook de mailadressen en telefoonnummers van de leden.

   
  • De Rijke Sterrentuin verzamelt bij de inschrijving de naam, het mailadres, het adres en het telefoonnummer van de leden en houdt deze actueel in een ledenbestand. Dit bestand wordt bijgehouden door de secretaris, en periodiek doorgestuurd naar de overige bestuursleden.

  • De gegevens worden gebruikt voor de correspondentie met de leden, en voor de verzending van de nieuwsbrieven.

  • Voor dit laatste wordt gebruik gemaakt van de digitale diensten van YMLP.com, dat volgens het eigen privacyreglement geen gegevens doorspeelt of verkoopt aan derden. Alleen de secretaris en de penningmeester van onze vereniging hebben toegang tot deze database.

  • De penningmeester heeft door middel van de stortingen van de jaarlijkse bijdrage zicht op de rekeningnummers van de leden, maar houdt daar geen bestand van bij en deelt deze gegevens niet.

  • De bestuursleden delen de genoemde gegevens uit de ledenlijst niet met andere leden, de gemeente of andere organisaties.

  • De correspondentie met de leden wordt door het bestuur niet met anderen dan met de betreffende correspondent gedeeld.

  • En tenslotte houdt het bestuur geen gegevens bij van leden die zich bij een initiatief van een lid aansluiten – hier gaat het bijvoorbeeld om de oprichting van de WhatsApp-groep door één van de leden. Of om de Facebook-pagina die ooit door een lid gestart is.
    
 7. Vooruitblik 2018 en 2019, waaronder 

   
  • Benoeming nieuw bestuurslid vanwege het vertrek van Trudie van Wattum; wie stelt zich bij het bestuur kandidaat? Toelichting: Trudie verhuist naar een nieuwe woning buiten de wijk en vertrekt om die reden als lid en bestuurslid. Met dank voor haar vele inspanningen en voor de zorg bij de feestelijke lunches op de klusdagen zijn we nu op zoek naar een opvolger. Wie stelt zich kandidaat?

  • Arie van Zanten en Olivier Vrooland treden aan het eind van dit jaar volgens het rooster af  (download pdf) en stellen zich opnieuw verkiesbaar - ook andere leden kunnen zich kandidaat stellen bij het bestuur om op de ledenvergadering van 2019 mee te doen aan de verkiezingen.

  • Benoeming van 2 leden voor commissie van toezicht. Toelichting: Hoewel we maar een kleine vereniging zijn met een zeer beperkte financiële huishouding, moeten we volgens de statuten eigenlijk jaarlijks twee (niet-bestuurs)leden vragen om op de volgende ledenvergadering verslag uit te brengen van hun bevindingen bij de controle van “de boeken”. Wie biedt zich daarvoor aan?

  • Activiteiten / wensen van de leden. WhatsApp-groep activeren?

  • Agendering van 4 klusochtenden.
   Welke 4 data hebben de leden in gedachten voor de klusochtenden – wie geeft een voorzet?

 8. Wat verder ter tafel komt.

 9. Rondvraag.

 10. Sluiting.

 

 

Prettige feestdagen en veel plezier in het nieuwe jaar!

 


 

Zaterdag 21 oktober: Nieuwe kans om onkruid en slakken te ruimen

Op zaterdag 21 oktober gaan we opnieuw proberen samen zo veel mogelijk gras, onkruid, opschietende boompjes en slakken van de tuin weg te halen.

Daarbij focussen we op:
- het gras op de tussenpaadjes,
- het onkruidvrij maken van de ongebruikte tuinen,
- het onkruid rond de appelboompjes en fruitstruiken in de collectieve delen,
- en het uittrekken van de talloze opschietende esdoorns.

Laatste klusochtend dit jaar: zaterdag 21 oktober, weer vanaf 10.00 uur, met koffie en lunch.

Graag tot ziens zaterdag de 21e.

(Handig als je je eigen grasschaar meeneemt!)

Gras en slakken ruimen op zaterdag 16 september

Terwijl velen hopelijk een fijne vakantie hadden is het gras op de tuin hoog opgeschoten. Slakken vinden daar een schuilplaats in. En blijken zich nu te vermeerderen. Alle reden dus om het onkruid en gras op te ruimen, en meteen zo veel mogelijk slakken te vangen.

Waarschijnlijk kunnen we daarmee een deel van de overlast van slakken volgend jaar voorkomen. Of in ieder geval verminderen.

Voor deze belangrijke klus zijn er vele handen nodig. Hopelijk komen vele tuinders helpen ... 

We beginnen om pakweg 10.00 uur, en gaan met pauzes tussendoor tot 12.30 uur aan de slag. Daarna volgt weer een gezellige lunch samen.

Graag tot ziens zaterdag de 16e.

Twee uurtjes samen klussen op zaterdag 17 juni, vanaf 10u00

Tijdens de klusdag gaan we vooral het hoog opgeschoten gras wegknippen

Slakken verschuilen zich graag in het hoog opgeschoten gras rondom de moestuinen. Het is daar vochtig, niet te licht, en dicht bij de jonge aanplant. Ideaal voor de naaktslakken.

Om dat gras weg te halen zijn er heggescharen aangeschaft. Daarmee kunnen we vanaf 10u00 aan de slag, tot pakweg 12u00. Met koffiepauze tussendoor.
Als besluit weer een gezamenlijk lunch, vanaf 12u30.

Het wegknippen van het hoge gras heeft prioriteit; maar er zijn nog wat andere klusjes waarmee we de tuin kunnen fatsoeneren. Er is kortom voor iedereen wat te doen.