Weersverwachting voor Dordrecht, NL

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering donderdag 15 maart 2018, 19u30 in de Open Hof


Alle leden zijn van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering op donderdag 15 maart in de Open Hof aan de Herschelstraat; start 19.30 uur
We beginnen met een presentatie van één van de organisatoren van het Voedselbos in Dordrecht; meer informatie hierover is te vinden op de website http://www.stichtingbuitenzinnig.nl/wat-doen-wij/

Daarna werken we de agenda van de Algemene Ledenvergadering af.

 1. Opening en vaststelling agenda.

 2. Vaststelling verslag vorige ledenvergadering 13 april 2017. ( download pdf)

 3. Vaststelling jaarverslag( download pdf )

 4. Vaststelling financieel verslag en hoogte eigen bijdrage voor seizoen 2019 – 2020. ( download pdf)
  Het bestuur stelt voor de jaarlijkse bijdrage te handhaven op € 25.-

 5. Ledenwerving, o.a. door inzet sociale media. De vereniging heeft dringend nieuwe leden nodig. Wie wil zich daar samen met het bestuur voor inzetten?

 6. Aanscherping wet op de privacy: welke gegevens van de leden slaan we op en wie heeft daar inzage in? Toelichting: Volgens de nieuwe privacyregels moet elke organisatie duidelijkheid geven over de opslag van persoonlijke gegevens en wat daar mee gebeurt. Onder de persoonlijke gegevens vallen ook de mailadressen en telefoonnummers van de leden.

   
  • De Rijke Sterrentuin verzamelt bij de inschrijving de naam, het mailadres, het adres en het telefoonnummer van de leden en houdt deze actueel in een ledenbestand. Dit bestand wordt bijgehouden door de secretaris, en periodiek doorgestuurd naar de overige bestuursleden.

  • De gegevens worden gebruikt voor de correspondentie met de leden, en voor de verzending van de nieuwsbrieven.

  • Voor dit laatste wordt gebruik gemaakt van de digitale diensten van YMLP.com, dat volgens het eigen privacyreglement geen gegevens doorspeelt of verkoopt aan derden. Alleen de secretaris en de penningmeester van onze vereniging hebben toegang tot deze database.

  • De penningmeester heeft door middel van de stortingen van de jaarlijkse bijdrage zicht op de rekeningnummers van de leden, maar houdt daar geen bestand van bij en deelt deze gegevens niet.

  • De bestuursleden delen de genoemde gegevens uit de ledenlijst niet met andere leden, de gemeente of andere organisaties.

  • De correspondentie met de leden wordt door het bestuur niet met anderen dan met de betreffende correspondent gedeeld.

  • En tenslotte houdt het bestuur geen gegevens bij van leden die zich bij een initiatief van een lid aansluiten – hier gaat het bijvoorbeeld om de oprichting van de WhatsApp-groep door één van de leden. Of om de Facebook-pagina die ooit door een lid gestart is.
    
 7. Vooruitblik 2018 en 2019, waaronder 

   
  • Benoeming nieuw bestuurslid vanwege het vertrek van Trudie van Wattum; wie stelt zich bij het bestuur kandidaat? Toelichting: Trudie verhuist naar een nieuwe woning buiten de wijk en vertrekt om die reden als lid en bestuurslid. Met dank voor haar vele inspanningen en voor de zorg bij de feestelijke lunches op de klusdagen zijn we nu op zoek naar een opvolger. Wie stelt zich kandidaat?

  • Arie van Zanten en Olivier Vrooland treden aan het eind van dit jaar volgens het rooster af  (download pdf) en stellen zich opnieuw verkiesbaar - ook andere leden kunnen zich kandidaat stellen bij het bestuur om op de ledenvergadering van 2019 mee te doen aan de verkiezingen.

  • Benoeming van 2 leden voor commissie van toezicht. Toelichting: Hoewel we maar een kleine vereniging zijn met een zeer beperkte financiële huishouding, moeten we volgens de statuten eigenlijk jaarlijks twee (niet-bestuurs)leden vragen om op de volgende ledenvergadering verslag uit te brengen van hun bevindingen bij de controle van “de boeken”. Wie biedt zich daarvoor aan?

  • Activiteiten / wensen van de leden. WhatsApp-groep activeren?

  • Agendering van 4 klusochtenden.
   Welke 4 data hebben de leden in gedachten voor de klusochtenden – wie geeft een voorzet?

 8. Wat verder ter tafel komt.

 9. Rondvraag.

 10. Sluiting.

 

 

Prettige feestdagen en veel plezier in het nieuwe jaar!

 


 

Zaterdag 21 oktober: Nieuwe kans om onkruid en slakken te ruimen

Op zaterdag 21 oktober gaan we opnieuw proberen samen zo veel mogelijk gras, onkruid, opschietende boompjes en slakken van de tuin weg te halen.

Daarbij focussen we op:
- het gras op de tussenpaadjes,
- het onkruidvrij maken van de ongebruikte tuinen,
- het onkruid rond de appelboompjes en fruitstruiken in de collectieve delen,
- en het uittrekken van de talloze opschietende esdoorns.

Laatste klusochtend dit jaar: zaterdag 21 oktober, weer vanaf 10.00 uur, met koffie en lunch.

Graag tot ziens zaterdag de 21e.

(Handig als je je eigen grasschaar meeneemt!)

Gras en slakken ruimen op zaterdag 16 september

Terwijl velen hopelijk een fijne vakantie hadden is het gras op de tuin hoog opgeschoten. Slakken vinden daar een schuilplaats in. En blijken zich nu te vermeerderen. Alle reden dus om het onkruid en gras op te ruimen, en meteen zo veel mogelijk slakken te vangen.

Waarschijnlijk kunnen we daarmee een deel van de overlast van slakken volgend jaar voorkomen. Of in ieder geval verminderen.

Voor deze belangrijke klus zijn er vele handen nodig. Hopelijk komen vele tuinders helpen ... 

We beginnen om pakweg 10.00 uur, en gaan met pauzes tussendoor tot 12.30 uur aan de slag. Daarna volgt weer een gezellige lunch samen.

Graag tot ziens zaterdag de 16e.

Twee uurtjes samen klussen op zaterdag 17 juni, vanaf 10u00

Tijdens de klusdag gaan we vooral het hoog opgeschoten gras wegknippen

Slakken verschuilen zich graag in het hoog opgeschoten gras rondom de moestuinen. Het is daar vochtig, niet te licht, en dicht bij de jonge aanplant. Ideaal voor de naaktslakken.

Om dat gras weg te halen zijn er heggescharen aangeschaft. Daarmee kunnen we vanaf 10u00 aan de slag, tot pakweg 12u00. Met koffiepauze tussendoor.
Als besluit weer een gezamenlijk lunch, vanaf 12u30.

Het wegknippen van het hoge gras heeft prioriteit; maar er zijn nog wat andere klusjes waarmee we de tuin kunnen fatsoeneren. Er is kortom voor iedereen wat te doen.

Een goede opkomst, mooi resultaat en lekker weer op de klusdag

De dekzeilen zijn weer gefatsoeneerd, de paden vrijwel vrij van onkruid: een mooi resultaat van de klusdag van zaterdag 11 maart. Bovenal weer gezellig samen aan het werk geweest en een heerlijke lunch genoten, in een prima sfeer. 
Voor degenen die er niet bij waren ligt er nog een klus: de dorre bladeren op het eerste stuk bij de ingang bij elkaar harken en op de composthoop gooien. 


 

 

Algemene ledenvergadering
Op donderdag 13 april hebben we een algemene ledenvergadering. Zoals gewoonlijk in de Open Hof aan de Herschelstraat, vanaf 19.30 uur.
Een tijdje later is de volgende klusdag: zaterdag 17 juni, vanaf 10.00 uur.

Klusdag zaterdag 11 maart aanstaande

De klusdag op zaterdag 11 maart is dit seizoen de eerste gezamenlijke activiteit. Als vanouds beginnen we om 10.00 uur en gaan we met koffiepauzes tussendoor aan het werk tot aan de gezamenlijke lunch vanaf pakweg 12.30 uur.

Op donderdag 13 april hebben we vanaf 19.30 uur onze Algemene Ledenvergadering in de Open Hof. Ruim voor die tijd krijgen alle leden een uitnodiging met de gebruikelijke agenda en jaarverslagen.

Wat een gezellig drukke klusdag!

Uitstekend weer, een geweldige opkomst en een bijzonder hartelijke sfeer: wat een leuke klusdag afgelopen zaterdag, 17 september!
Na de koffie er even allemaal hard tegenaan, weer koffie, weer aan de schoonmaak en vervolgens een uitermate goed verzorgde lunch.

De tuin ziet er nu veel beter uit en alle 23 tuinders hebben er zichtbaar van genoten. Dat blijkt ook wel duidelijk uit de foto's die nu in het album staan.
Namens het bestuur allemaal hartelijk dank voor deze bijzonder geslaagde dag.

Tuinen beschikbaar!

Van harte welkom bij De Rijke Sterrentuin.

Op dit moment zijn er weer tuintjes beschikbaar voor alle Sterrenburgers en Dubbeldammers die hun eigen groenten, fruit en bloemen willen kweken op een stukje grond dicht bij huis.
Kijk eens rond op de website en schrijf u in.
 

Eerst kennismaken? Schrijf dan naar het bestuur  voor een afspraak op het tuincomplex.

Lees verder
Wat een enthousiasme op de klusdag 12 maart

Zoveel enthousiasme en wat een mooi weer op de klusdag van zaterdag 12 maart! Vroeg in de morgen was het nog best fris, maar met het opkomen van de zon steeg ook het enthousiasme bij de vele deelnemers. Dankzij de medewerking van onze buurman daags tevoren kon het zand voor het tegelpad op ons eigen terrein gestort worden. Zo konden we starten met de laatste grote klus: het uitgraven van het pad bij het hek, het storten van zand en het leggen van de tegels.

 

Die klus is voor meer dan de helft geklaard. Nu nog kijken of we nieuwe tegels kunnen bemachtigen en dan kunnen we het zware werk één van de volgende keren afronden.

Ondertussen is een strook bij de sloot bedekt met onkruidwerend doek; datzelfde gebeurde bij de leegstaande tuinen. Met koffie tusendoor en een smakelijke lunch bij afloop zijn we toch weer een heel eind opgeschoten bij het inrichten van ons moestuincomplex. Daarvoor dank aan alle deelnemers!

In het foto album een impressie van deze mooie dag. 

Gezelligheid troef op nieuwjaarsborrel

Vele aanwezigen hebben de nieuwjaarsborrel van 14 januari als uitermate gezellig ervaren. Voor het bestuur waren de aangedragen ideeën ook erg nuttig. Daarbij ging het vooral om het organiseren van wat meer samenhang, zodat de tuinders elkaar wat vaker kunnen ontmoeten bij een praatje op de tuin, of bij een activiteit.

Op de ledenvergadering donderdag 21 april wil het bestuur met voorstellen komen waarin we de ideeën verder uitwerken.

 

 

Terugblik op de klusdag van 26 september

Een geslaagde klusdag met goed weer, met als nieuw element de zeer gewaardeerde gezelligheid en de hapjes en drankjes. Prima geregeld allemaal. Maar ook: weer vrijwel dezelfde groep van ca. 15 tuinders die meestal komen. En pakweg 40 tuinders die zelden of nooit actief deelnemen aan de klusdagen.

Het bestuur vindt dat dit anders moet, maar hoe? Net als bij andere verenigingen boetes invoeren? Met als nadeel de rompslomp en het idee van afkopen van datgene waarvoor je met elkaar een vereniging hebt. Of het lidmaatschap opzeggen bij de leden die niet het minimum aantal keren komen opdagen?

Betrokkenheid

Het bestuur wil graag de meningen en suggesties van de leden horen, allereerst bij de nieuwjaarsborrel op 14 januari. Bij die gelegenheid wil het bestuur ook het idee bespreken om commissies te vormen, o.a. voor het toezicht op de tuinen, voor het onderhoud van de gemeenschappelijke delen, voor het organiseren van de klusdagen en voor bijv. het opzetten van eigen evenementen. De commissieleden fungeren daarbij als spil tussen bestuur en leden.

 

Lees verder
Volop gezelligheid tijdens het klussen

Prachtig weer, niet te warm, de hele dag droog. En volop gezelligheid bij het klussen op zaterdag 26 september. Alleen jammer dat er ook nu weer slechts een klein deel van de leden is komen opdagen. Dat is nogal ontmoedigend voor degenen die zich wel inzetten.

Vooral Trudie had zich in de voorbereidende fase erg ingespannen: in de pauzes tijdens het klussen was er koffie met koek, keuze uit twee heerlijke soepen (van eigen tuin!) en nog tal van andere lekkere hapjes. Of beter: tussen de hapjes door is er ook hard gewerkt. Bij de schuur is een nieuw tegelplateau gelegd, op een groot deel van de paden is het onkruid tussen de tegels verwijderd en een ander ploegje heeft de fruitstruikjes bij de sloot bevrijd van onkruid.

Met meer mensen had er natuurlijk nog meer kunnen gebeuren. Wellicht grijpen de wegblijvers hun kans om nog meer onkruid tussen de tegels te wieden.

In het fotoalbum staan nog meer plaatjes.

 

Onkruid weg en fruitstruiken geplant

Nadat het Buurt Service Team op vrijdag 12 juni vrijwel al het onkruid op de tuin had weggemaaid, was het tijd om de fruitstruiken langs de slootkant te planten.
Ondanks de warmte ging Ben van het BST er als een speer door heen en werd het maaisel meteen weggeharkt.

De dag daarna zijn 30 fruitstruikjes van uiteenlopende soort op de strook langs de sloot geplant, zodat de buren een vriendelijker uitzicht zullen hebben op ons tuincomplex.


 

Kort daarop kwamen enkele tuinders de zandvlakte bij de schuur omspitten om die bij een volgende gelegenheid te betegelen.

In het fotoalbum staan nog wat foto's.

Algemene ledenvergadering 23 april

Op donderdag 23 april hebben we weer een algemene ledenvergadering in De Open Hof aan de Herschelstraat 27. De vergadering start om 19.30 uur en duurt tot pakweg 21.00 uur.
De uitnodiging is inmiddels verstuurd aan alle leden. Daarin staat de agenda met alle bijbehorende stukken.

Drainage aangelegd

Op vrijdag 27 februari zijn de geulen gegraven voor de drainagebuizen en zijn die buizen gelegd. De dag daarop konden de tuinders het karwei afmaken door de geulen vol te storten met zand. De opkomst op die klusdag viel tegen; nu kwam weer de vaste kern opdagen.
Foto´s van de klusdag zijn te vinden in het
fotoalbum.

Lekker samen klussen

Wat een mooi weer en wat veel tuinders op de klusdag van 1 november! We telden er 35!
Het resultaat is er dan ook naar: omgespitte tuintjes, vrijwel alle onkruid van de paden en terrassen, een prachtig resultaat. Vrijdag 7 november gaan we verder, vooral met degenen die afgelopen zaterdag verhinderd waren.
Weer vanaf 10 uur, en nu vooral actief met het weghalen van het onkruid op de leeggekomen tuintjes.
Zo tegen het einde van het seizoen waren er wat opzeggingen, maar er hebben zich ook al weer nieuwe leden aangemeld.
In het fotoalbum hebben we de plaatjes van deze stralende dag verzameld.

Extra klusdag op vrijdag 7 november

Voor degenen die op zaterdag 1 november verhinderd zijn, is er een extra klusdag op vrijdag 7 november, weer van 10.00 tot uiterlijk 15.00 uur.
In de
nieuwsbrief van 24 oktober staat het programma voor beide dagen; daarin gaat het vooral om het weghalen van het onkruid op de paden, terrassen en ongebruikte (adoptie-)tuinen.
 

Klussendag op zaterdag 1 november

Hierbij de oproep aan alle tuinders om op zaterdag 1 november mee te helpen aan het fatsoeneren en winterklaar maken van ons tuincomplex. Dan gaan we van 10.00 tot 15.00 uur met z'n allen het onkruid op de terrassen en paden weghalen, de composthopen verzorgen, gereedschap repareren en de rommel her en der opruimen.

Een andere klus is het omspitten van de niet gebruikte of verwaarloosde adoptietuinen langs het hek en langs de sloot.

Het bestuur rekent op de medewerking van veel tuinders, dus niet alleen op de 12 tot 15 die vrijwel altijd komen helpen.

Tomatenrot op de tuin

Helaas, door regen en niet te warm weer heeft de tomatenschimmel opnieuw kunnen toeslaan, net als vorig jaar.
Het gevolg is dat op vrijwel alle tuinen de tomatenplanten aangetast zijn en al gauw zullen veranderen in engzwarte dode stengels. 

Daar is niets tegen te doen.
Het is daarom zaak om alle planten en neergevallen tomaten nu snel te verwijderen en ze in een plastic zak mee naar huis te nemen voor de eigen groene container.

De planten horen beslist niet op de composthoop van onze moestuin, ook niet op de hoop van onkruid, want dan verbreidt de schimmel zich verder.
 

De schimmel zit voor minstens drie jaar in de grond. Het lijkt dan ook niet verstandig om volgend seizoen opnieuw tomaten te kweken.
Op de website www.moestuintips.nl kun je meer informatie over de tomatenschimmel vinden.

De bijgaande foto's zijn gisteren op onze tuin gemaakt.

Klussendag 14 juni: een prachtig resultaat

Een heel ander gezicht: het onkruid langs de sloot en langs het hek is weg, de meeste tuinpaden zijn weer toegankelijk; een prachtig resultaat van de klussendag.

Hamid ging onvermoeibaar door met de bosmaaier van het BST en de andere tuinders lieten zich niet onbetuigd. Zo knapte het tuincomplex zienderogen op.
Meer foto's van de klussendag in het fotoalbum
Wisselteelt tegen ziekten en gebreken

Om de groei van de planten te bevorderen en om ziekten tegen te gaan is het aan te raden om dit jaar niet op dezelfde plekken dezelfde groenten neer te zetten als vorig jaar. Zet aardappelen en tomaten zeker niet op dezelfde plaats als waar zij nu groeiden. Zet dit jaar bladgroenten op de plek waar vorig seizoen bonen de grond met stikstof verrijkt hebben.

Bij de vereniging De Vrije Tuinder hebben ze een schema opgesteld voor de aanbevolen wisselteelt. Daarbij gaat het om vijf groepen, die elk jaar van plaats wisselen. Bladgroenten kun je als zesde groep indelen, hoewel deze niet zo kritisch zijn.

Op de volgende pagina staat het schema. 

Lees verder
Goede combinaties

Bij de cursus aan het begin van het vorig tuinseizoen werd er al even op gewezen dat er goede en slechte combinaties van planten zijn. Aardappelen en tomaten verdragen elkaar slecht, en zijn vatbaar voor dezelfde schimmels. Erwten doen het goed naast kool, maar gedijen niet zo best naast knoflook of naast aardappelen.

Daar kun je dit jaar ook rekening mee houden als je een nieuw schema voor je wisselteelt maakt.

Op de volgenda pagina een schema van goede en slechte combinaties.

Lees verder
Lekker klussen met droog en zonnig weer


Droog, niet te warm, later zelfs een lekker zonnetje: heerlijk weer om te klussen op de tuin.
En dat gebeurde dan ook door een groep enthousiaste tuinders.
Het resultaat mag er zijn: een forse uitbreiding van het terras bij de schuur, het pad langs de adoptietuinen bij het hek is uitgezet en afgegraven, de tuinen zijn opnieuw opgemeten, woekerende pompoenen zijn teruggelegd en waar nog nodig zijn de schimmelende tomatenplanten weggehaald. Bovendien hebben we nu een echt mededelingenbord in de schuur.


De bovenste foto is van Erwin Vrolijk; meer foto's staan in het fotoalbum op deze website.
 

Zaterdag 12 oktober klussendag: 10.00 - 15.00 uur

Er is nog een en ander te doen op de tuin. Daarvoor organiseren we op zaterdag 12 oktober een klussendag. Van alle tuinders verwachten we daarbij hulp, vanaf 10.00 uur tot pakweg 15.00 uur.

Het gaat bij het klussen om het inrichten van een plek voor de compostering van de berg onkruid en ander organisch materiaal, om het leggen van tegels, het inrichten, schilderen en schoonmaken van de schuur, het opnieuw opmeten van de tuintjes en het uitzetten van de paden er om heen.

Foto's van de Burendag

In het fotoalbum staan nu foto's van de burendag van 21 september; mooi weer, niet echt druk, wel erg gezellig. En, met enkele nieuwe leden als resultaat. Foto's van onder meer Trudie van Wattum.

Volop groen, én fleurig

Volop groen, met een overmaat aan courgettes, pompoenen en augurken. In allerlei soorten, in allerlei kleuren, in allerlei formaten.
De tomaten beginnen te kleuren, net als de aubergines. De witte kolen zijn vrijwel gerooid, de spruitkool komt op gang. Heel opvallend zijn ook de bloemen, vooral aan de slootkant. In de tuin schieten de zonnebloemen wel erg hoog op, de paden slibben dicht .. 

 

De eerste andijvie

Nieuwe foto's in het album

Kijk eens even 2, 3 maanden terug en verbaas je over wat er allemaal bereikt is op de tuin! En wat er nu groeit.
In de loop van de maand hebben we twee keer bezoek gehad van buiten. Eerst voor een werkbezoek van professionals uit het land die meer wilden weten over ons burgerinitiatief, daarna voor de ondertekening van de gebruikersovereenkomst met de gemeente.


Intussen was Piet druk aan het sleutelen aan het motormaaiertje, en kreeg hij het oude beestje uit 1968 vandaag samen met Sander aan de praat. Nu nog afregelen, en dan een proefrondje.

De aanmeldingen gaan gestaag door;  daar zal nu langzamerhand wel een eind aan komen. De zon lijkt eindelijk doorgebroken, helemaal mooi als die ook wat regen meeneemt. Anders moeten we de jonge planten vochtig houden met water uit de sloot.

Van allerlei activiteiten staan er nu nieuwe foto's in het album ...

Twee nieuwe leden

Deze week hebben we nog twee nieuwe leden kunnen verwelkomen. Zij zijn al begonnen op tuin nr. 24 en tuin nr. 51.
Update: Ook voor tuin nr. 54 hebben we een nieuw lid.

Paarden in de wei

Vandaag heeft onze buurman voor het eerst zijn twee paarden in de wei naast ons tuincomplex los laten lopen. Het zijn Bonny en Romy, twee Haflingers - paarden die veel in Oostenrijk gehouden worden.

Wie maakt er een mooie foto van dit tweetal?

Eindelijk mooi weer

Het mooie weer komt er aan, enkele weken later dan normaal, net als de nieuwe haring. Maar dat is een ander verhaal.

Nu wordt het echt tijd voor de laatste zaaisels, nogal wat groenten en bloemen hebben minimaal 18 graden nodig om te ontkiemen. En vocht natuurlijk. Mei was dan wel een koude maand, maar ook een maand zonder veel regen. Met als gevolg dat de jonge plantjes met onontwikkelde wortels snakken naar water.

Intussen zijn ook de adoptietuintjes aan de slootkant ingedeeld, de meeste zijn zelfs al geschoffeld. Zo zijn ook al een paar adoptietuintjes bij het hek in gebruik genomen. Het tuinschema is daarop aangepast.

 

Een nieuw tuinboek op de website

Een nieuw tuinboek op de website, interactiever dan het vorige exemplaar, maar nog steeds erg eenvoudig. Inloggen is niet nodig, maar er is wel een beveiliging tegen spamberichten.
Zo kun je gemakkelijk zelf een nieuw bericht schrijven, of reageren op andermans bericht.
Uitproberen? Laat even weten hoe het bevalt. In het tuinboek.

Adopteer een tuintje

In de ledenvergadering van 24 april is o.a. besloten om de collectieve gedeelten langs het hek en langs de sloot te laten adopteren door de leden die plezier beleven aan het tuinieren zelf, maar wie het niet te doen is om de opbrengst - die geven ze weg aan iemand of aan een instelling naar eigen keuze.

In het tuinschema op deze website is de strook langs het hek opgedeeld in stukjes van ruim 9 m2, aangegeven met de letters A t/m Z. Liefhebbers kunnen zich nu inschrijven voor één zo'n stukje - de komende weken meten we de tuintjes gezamenlijk uit en maken we de tussenpaden.

De 15 stukken langs de sloot zijn voornamelijk bedoeld voor het beplanten met bloemen. Ook daarvoor kunnen leden
zich nu inschrijven.

Geanimeerde ledenvergadering

Met een opkomst van 26 leden, levendige discussies en kritische vragen en praktische opmerkingen kunnen we terugkijken op een zeer geanimeerde ledenvergadering. Met de goedkeuring van de statuten, het reglement en de gebruikersovereenkoomst zijn we bijna van de administratieve rompslomp af. De besluitenlijst met korte toelichtingen staat in de rubriek Ledenvergadering.
Daarin ook de voorlopige conclusies van HVC over de vervuilde compost.

Laatste hoop zand is binnen!Alle lof voor de kleine groep tuinders die de laatste grote hoop zand binnenhaalde. Het ging er na tien keer laden en lossen wel om spannen; nog drie, of nog vier ladingen? Pakken we die nog mee? Het enthousiasme bleek te groot om de laatste rest te laten liggen. Een geweldige prestatie!

Belangrijke ledenvergadering op woensdag 24 april, 19.30 uur

Het bestuur van De Rijke Sterrentuin nodigt alle leden uit voor een belangrijke ledenvergadering op woensdag 24 april in De Open Hof, Herschelstraat 27. Start: 19.30 uur.
Op de agenda staat ondermeer de bespreking van de gebruikersovereenkomst met de gemeente,  van ons concept-reglement en van de concept-statuten. De documenten inmiddels naar alle leden toegezonden.

Na afloop is er een ruilbeurs, waarbij alle leden zaden en plantjes kunnen ruilen.
Meer informatie is te vinden op deze website en in de nieuwsbrief die verstuurd is.
 

Gezellige drukte op de tuin

Afgelopen zaterdag heerste er een gezellige drukte op de tuin. Door ziekte kon het Buurtserviceteam niet helpen met het kruien van de laatste hoop zand; menig tuinder is daarom aan de slag gegaan op het eigen stukje grond.
Zaterdag 20 april komt het BST wel, en daarom een oproep aan alle tuinders om die dag te helpen met het zandtransport - hopelijk komen dan ook de leden die nog niet eerder hebben meegeholpen met het zand en de tegels.


De woensdag er na, dus op 24 april, hebben we een algemene ledenvergadering, `s avonds om half acht. Daarvoor krijgen de tuinders nog een uitnodiging met de precieze gegevens, waaronder de locatie en de agenda. In ieder geval staat op die agenda de gebruikersovereenkomst met de gemeente en ons concept-reglement.

De laatste hoop zand

Zaterdag 13 april halen we de laatste hoop zand binnen, hopelijk met een groot aantal leden. Het BuurtServiceTeam is gelukkig weer van de partij zodat we voortvarend aan de slag kunnen.

Langzaamaan krijgen we ook lekker weer, tijd om te zaaien. Daarvoor moet het wel minstens 15 - 17 graden zijn, en moet de grond fijn verbrokkeld en vochtig zijn. Wie bonen wil zaaien, kan het beste de lage soorten nemen; in ieder geval niet hoger dan 1 meter, en dan goed letten op mogelijke schaduw bij de buren.
 

Programma bijgesteld

In de oproep aan alle tuinders werd voorgesteld om op 30 maart, 6 april en 13 april tegels en zand te kruien. Op 30 maart is het restant van de tegels binnengehaald, en is ook een fors deel van de zandhoop verplaatst.

Op zaterdag 6 april gaat het feest niet door, op 13 april rekenen we wel weer op de tuinders om de grote klus af te maken. Dan krijgen we weer de onschatbare hulp van het BuurtServiceteam die met twee pickups komt.

Op de foto het moment van De Laatste Tegel.

Cursusmap downloaden

Voor de cursus biologisch tuinieren begin dit jaar is door Centrum Weizigt een cursusmap samengesteld. Deze is nu hier te downloaden. In de cursus gaat het vooral over het combineren van verschillende gewassen, over wisselteelt en over het voorkomen en bestrijden van ziekten en plagen. Voor de keuze van de verschilende soorten gewassen is vooral de website www.moestuintips.nl aan te bevelen. En kijk voor andere bronnen in de rubriek Links.

Wat een grootse opening!


Zaterdag 23 maart. Een drukte van jewelste, hartverwarmend - en wat een plezier, ondanks de ijskoude wind!

Vele tuinders, talloze bezoekers, tientallen kinderen van basisschool De Keerkring, en maar liefst twee wethouders .. het kan niet op.
De Rijke Sterrentuin is open!

Een enkeling is al voorzichtig begonnen, met bessenstruiken, die kunnen een stootje hebben. Voor al het andere spul is het nog te vroeg, en te koud.

Een nieuwe lente, een nieuwe tuin. Een Rijke Sterrentuin!

Met dank aan onze gastfotografen Rien en Wim. Veel meer foto's zijn te vinden in het fotoalbum.
Nu zijn er ook foto's van Jeroen Niemeijer te zien.

Nieuw op de website: een enquête!

Nu we zo lekker opschieten met het klaarmaken van de tuintjes rijst de vraag wat we met de gemeenschappelijke delen doen. Neem nou de kant langs de sloot; kunnen we daar wat leuks mee? En is dat gemakkelijk in onderhoud? Geef je mening in de enquête op de website.

Zaterdag 23 maart compostdag

Op de dag van onze opening is het Compostdag. Dat houdt in dat iedereen op die zaterdag tussen 10.00 en 16.00 uur gratis compost kan komen scheppen op de parkeerplaats op de hoek van de De Jagerweg en de Blaauwweg.
De gemeente zorgt voor schoppen, de compostliefhebbers moeten wel zelf een zak of een kuip meenemen.

Vergeet dan niet om op tijd terug te zijn voor de opening: om 14.00 uur starten de feestelijkheden op ons complex.

Opnieuw aan de slag

Zaterdag 16 maart kunnen we aan de slag; nu maar even geen tegels en zand kruien, maar bij de tuintjes zelf bezig zijn. De eerste strook moet vanaf het verharde pad een stukje verlegd worden voor de afwatering; dat betekent dat de andere twee stroken ook zo'n zelfde stukje moeten opschuiven. Wel weer even een nieuwe klus, maar met een groot aantal enthousiastelingen is dat sneller gebeurd dan je zou denken.
Daarna kunnen we de tuintjes echt indelen, de tussenpaden vrijmaken en zo al een aardig beeld krijgen van het toekomstige tuinplezier.
Weer beginnen om circa 10.00 uur?

Ga d'r maar aan staan!

Een druilerige regen, modder alom. Maar toch, de berg tegels is aanzienlijk geslonken en er zijn ook weer drie ladingen zand verplaatst met behulp van het Buurt Service Team.
Volgende week verder, hopelijk kunnen we dan voorzichtig beginnen met het beleggen van het middelste pad en met het uitzetten en afscheiden van de tuintjes.
Die zijn overigens nog veel te nat om over te lopen, laat staan om te bewerken. Maar ook dat ligt in het verschiet.


Nog twee zaterdagen voor de opening: dringend hulp gewenst!

De tijd dringt, we hebben nog maar twee zaterdagen voor de opening op 23 maart. Tegen die tijd hoeft niet alles klaar te zijn, maar moeten we wel redelijk op orde zijn. Zaterdag 9 maart komt het Buurt Service Team ons weer helpen, nu met twee pickup-autootjes. Dus nogmeer zand laden en lossen, komt daar weer een hele groep tuinders mee helpen? Heel graag!

Hier gebeurt wat!

 Zaterdag 2 maart kregen we hulp van het Buurt Service Team, dat een pickup aanbod. Daarmee konden we de berg zand te lijf, heel wat gemakkelijker dan de zaterdag ervoor. BST, hartelijk dank. En, het blijft opvallen, al die opgewekte gezichten ondanks het zware werk. In het foto-album nog meer plaatjes.
Op naar de volgende week - er is nog heel wat te doen voor de opening op 23 maart.Zaterdag 2 maart sleutels ophalen

Ook op zaterdag 2 maart gaan we aan de slag op het moestuincomplex, weer tussen 9.30 en 15.00 uur. Naar verwachting is het dan wat minder koud dan vorige week. En, heel belangrijk, dan krijgen we hulp van buiten voor het transport van het zand.
Uiteraard is er dan nog heel wat te doen voor de tuinders. Liefst zo veel mogelijk.

Die zaterdag kunnen de tuinders tussen 10.00 en 14.00 uur tegen betaling van de borgsom en de jaarlijkse contributie hun sleutel ophalen bij penningmeester Henny Groenewoudt.

Aan het werk op de tuin

Zaterdag 23 februari is een groep tuinders aan de slag gegaan op het tuincomplex. Voor bijna allemaal was dit de eerste keer dat zij zo dicht bij hun eigen toekomstige tuintje waren.
Voornaamste werk was het kruien van het zand en van de tegels die op grote afstand van het complex gestort waren.

Vele malen heen en weer met de kruiwagens, met de fiets met tegels achterop of met een steekwagentje. Hoe inventief kunnen mensen zijn. Toch wel zwaar werk, bovendien was het toch wel koud. Maar, de sfeer was prima!

In het fotoalbum wat beelden van de pioniers.

Allemaal enthousiaste tuinders

Woensdag 13 februari kwamen de tuinders in grote getale enthousiast opdagen voor de verloting van de tuintjes en voor de andere agendapunten, waaronder de vorming van een bestuur voor de Vereniging De Rijke Sterrentuin.

De leden gingen akkoord met de oprichting van de vereniging en de aansluitng bij het SSKW, het Samenwerkingsverband Sociaal Kultureel Werk aan de Spuiweg. Zij kozen Arie van Zanten als voorzitter, Olivier Vrooland als secretaris, Yvonne Meriba (onder haar eigen voorbehoud) als penningmeester, en Arianne Blonk en Henny Groenewoudt als overige bestuursleden.
Het mailadres is info@derijkesterrentuin.nl, het Cultureel Centrum aan het Dalmeyerplein 10 fungeert als postadres.

Na de pauze volgde de loting voor de tuintjes; het resultaat is te zien in het schema op deze website. De tuinders die niet aanwezig waren krijgen nog bericht om alsnog aan de loting mee te doen. Dat geldt uiteraard ook voor de nieuwe inschrijvingen.

Voor de agenda: Zaterdag 23 februari gaan we echt aan de slag op het terrein, vanaf 9.30 uur; op deze website vindt u binnenkort daarvoor uitgebreide informatie.

 

Verdeling van tuintjes op 13 februari

Op woensdag 13 februari worden de tuintjes van het Moestuinproject Sterrenburg toegewezen, tijdens een bijeenkomst voor alle tuinders in het Cultureel Centrum aan het Dalmeyerplein. Start om 19.30 uur. Alle wijkbewoners die zich aangemeld én ingeschreven hebben komen dan in aanmerking voor een moestuintje.

Inschrijving
Nog steeds kunnen Sterrenburgers zich aanmelden voor het moestuinproject. Die aanmeldingen worden definitief wanneer de kandidaten zich inschrijven door het formulier op deze website in te vullen en terug te sturen.

Lees verder
Basis template www.werbung-gotha.de